Wypowiedzenie umowy OC

Polisy zawarte przed 11 lutym 2012 należy wypowiadać na starych zasadach czyli ubezpieczyciel musi otrzymać pisemną rezygnację nie później niż 1 dzień przed końcem ochrony ubezpieczeniowej wypowiadanej polisy. W tym przypadku nie istotna jest data na stemplu pocztowym. Pismo można także dostarczyć osobiści do oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli ubezpieczyciel otrzyma rezygnację później niż dzień przed końcem umowy, wtedy zostanie ona automatycznie przedłużona zgodnie z nowymi przepisami.
Aby wypowiedzieć umowę OC zgodnie z nowymi przepisami właściciel pojazdu musi wcześniej zawrzeć nową polisę OC, wtedy może zrezygnować tylko i wyłącznie z polisy zawartej w sposób automatyczny.

Wypowiedzenie polisy zawartej po 10 lutego 2012 roku jest dla ubezpieczonych jest łatwiejsze, można to zrobić w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia. Wystarczy tylko wysłać pismo listem poleconym (istotna jest data stempla pocztowego) lub wręczyć ją agentowi ubezpieczeniowemu. Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

Jeśli kupiliśmy ubezpieczenie komunikacyjne w systemie direct czyli przez internet lub telefon wtedy też możemy w ciągu 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Należy jednak uregulować opłatę za czas trwania wypowiadanego ubezpieczenia.

Na 14 dni przez wygaśnięciem starej umowy ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel zobowiązany jest wysłać odpowiednie zawiadomienie, na którym będzie informacja o tym że dobiega końca okres trwania ubezpieczenia OC samochodu, ile wynosić będzie wysokości składki którą zapłacilibyśmy w przypadku decyzji o kontynuacji ubezpieczenia w tym samym towarzystwie. Ubezpieczyciele mają również obowiązek poinformować właściciela samochodu o tym, że w trakcie trwania umowy wysokość składki może ulec zmianie, gdy zajdą określone okoliczności np. stłuczka.